Fikrinevi Logo

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Fikrinevi Reklam Ajansı A.Ş. (“Fikrinevi”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: Fikrinevi Reklam Ajansı A.Ş. Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad. Bulut İş Merkezi No. 8 / 411 Kağıthane / İstanbul

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • Online satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel veriler;

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim şirketlerine, mali müşavirlere,
 • Hukuk bürolarına,
 • Online satış hizmetinin sunulması için anlaşmalı üçüncü taraf şirketlere,
 • Banka ve finans kuruluşlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Fikrinevi’nin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

5. İlgili Kişilerin Kanun'un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

Kanun’un 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Fikrinevi’nin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişikin Açık Rıza Metni

Fikrinevi Reklam Ajansı A.Ş. (“Fikrinevi”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Açık Rıza Metni ile Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Fikrinevi müşterilerin açık rızalarının temini amaçlanmaktadır.

Açık rıza gerektirmeyen durumlarda ise Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren durumlarda da Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel ilkelere uygun veri işlenmektedir.

Buna göre kişisel veriler, Fikrinevi tarafından,

 • Ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerimin tespit edilmesi,
 • Daha verimli ve iyi hizmet alabilmek adına beğenilerime, hobilerime, kişisel zevklerime, ziyaret ettiğim sayfalara, siparişlerime ve şikayetlerime ilişkin profilleme yapılmasına ve raporlamaların oluşturulması,
 • Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Üyelik işlemlerimin tesis edilmesi,
 • Üyelik ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi,


amaçlarıyla işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.